Algemeen

Om relaties van dienst te kunnen zijn en relaties te kunnen benaderen, legt Van Haeren Advies van zijn relaties -onder wie natuurlijke personen- de volgende persoonsgegevens vast:

 1. Aanhef (De heer of mevrouw)
 2. Voornaam, voorletters en achternaam
 3. Adres, Postcode en woonplaats
 4. Telefoonnummer(s)
 5. E-mail adres(sen)

Van Haeren Advies gebruikt deze gegevens om per e-mail, telefoon of post contact op te kunnen nemen met zijn relaties.

 

Is een relatie ook klant bij Van Haeren Advies, dan wordt ook het nummer van een identiteitsbewijs vastgelegd. Van Haeren Advies is wettelijk verplicht klanten te identificeren (Wwft).

 

Verzorgen aangiften

Indien een relatie Van Haeren Advies verzoekt om persoonlijke aangiften (inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting) voor hem of haar te verzorgen worden daarnaast nog de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

 1. BSN (Burgerservicenummer)
 2. Geboortedatum
 3. Man of vrouw
 4. Wel of niet gehuwd of wel of geen partnerschap
 5. Gegevens van een (eventuele) partner
 6. Voorletters en geboortedata kinderen
 7. Gegevens inkomen (inclusief gegevens werkgevers, ondernemingen waarin wordt gewerkt en gegevens andere bronnen van waaruit inkomen wordt genoten)
 8. Gegevens vermogen (inclusief bankrekeningnummers, adressen en andere gegevens op basis waarvan de aard en locatie van het vermogen kan worden vastgesteld).

Van Haeren Advies legt deze gegevens vast en verwerkt deze gegevens omdat deze gegevens bij het indienen van persoonlijke aangiften door de Belastingdienst worden opgevraagd en daarbij verplicht verstrekt dienen te worden. Indien Van Haeren Advies van een relatie opdracht krijgt om een persoonlijke aangifte in te dienen, kan Van Haeren Advies dit alleen doen indien deze gegevens door de relatie worden aangeleverd en door Van Haeren Advies worden verwerkt. Indien een relatie nog geen 16 jaar oud is, worden persoonsgegevens uitsluitend vastgelegd na toestemming van degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

 

Van Haeren Advies verstrekt geen persoonsgegevens van relaties aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de relatie, tenzij Van Haeren Advies wettelijke verplicht is deze gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en andere autoriteiten.

 

Voordat Van Haeren Advies een persoonlijke aangifte bij de belastingdienst in dient of gegevens aan een andere derde verstrekt, geeft Van Haeren Advies aan zijn relatie een overzicht van de gegevens die zijn verwerkt en worden aangeleverd. De relatie ontvangt zo mogelijk een machtiging. Pas na ondertekening van de machtiging of indien de relatie op een andere wijze uitdrukkelijk toestemming verleent, levert Van Haeren Advies gegevens aan bij de Belastingdienst of een derde.

 

Van Haeren Advies verwerkt geen persoonsgegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Ook verwerkt Van Haeren Advies geen genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens waaruit de gezondheid of seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon blijken.

 

Van Haeren Advies verstrekt aan een relatie per e-mail of post regelmatig de persoonsgegevens die Van Haeren Advies vastlegt en verwerkt. Op verzoek van een relatie verstrekt Van Haeren Advies inzage in de persoonsgegevens die zijn vastgelegd.

 

De persoonsgegevens worden door Van Haeren Advies bewaard zo lang deze gegevens nog nodig of van belang kunnen zijn voor de belastingdienst (navorderings- en naheffingstermijn) of voor advisering van de relatie. Indien een relatie de overeenkomst met Van Haeren Advies beÃĢindigt, zal Van Haeren Advies de betreffende relatie vragen of de relatie de opgeslagen gegevens zelf wil ontvangen of dat de relatie wil dat Van Haeren Advies de gegevens nog bewaart zo lang deze gegevens mogelijk nog opgevraagd kunnen worden. Wil de relatie de gegevens ontvangen, dan worden deze door Van Haeren Advies na verstrekking gewist. Ook indien een relatie uitsluitend om vernietiging van de gegevens verzoekt, zal Van Haeren Advies de persoonsgegevens direct wissen.

 

Indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, worden deze op verzoek van een relatie onverwijld gerectificeerd of aangevuld.

 

Verwerkingsverantwoordelijke bij Van Haeren Advies is: Mr. J.H.L. van Haeren RB, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0499-311121.

 

Van Haeren Advies slaat persoonsgegevens versleuteld in een beveiligde omgeving op die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Tevens zorgt Van Haeren Advies er voor dat een versleutelde back-up van de persoonsgegevens bestaat. De beveiliging bevat rekening houdend met de aard van de gegevens en de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen. Indien Van Haeren Advies zelf de gegevens laat verwerken door een verwerker, sluit Van Haeren Advies een verwerkersovereenkomst met de verwerker die er voor zorgt dat de bepalingen uit deze verklaring ook door de verwerker worden nagekomen. Op verzoek wordt de verwerkersovereenkomst ter inzage verstrekt. Van Haeren Advies maakt geen gebruik van verwerkers die buiten de EU zijn gevestigd.

 

Een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt volgens de geldende regels zo mogelijk binnen 72 uur aan de toezichthoudende autoriteit gemeld. Houdt de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico in voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan wordt de inbreuk -voor zover de geldende regels dit vereisen- onverwijld aan betrokkene(n) gemeld.

 

Klachten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij de verwerkingsverantwoordelijke van Van Haeren Advies. Bent u niet tevreden over de behandeling van een klacht dan kunt u zich tot de rechter wenden.